V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału :    Joanna Włodarczak

godziny przyjęć interesantów:

wtorki : 14:00 - 15:30   po wcześniejszym uzgodnieniu                                                             

 

 

Kierownik Sekretariatu:  Magdalena Kazyaka

 

godziny przyjęć interesantów :

poniedziałek : 10:00 - 18:00

wtorek - piątek : 8:00 - 14:00

  

Lokalizacja :   Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

                     ul. Stary Rynek 6

                     63-000 Środa Wlkp.

                     parter, pokój nr 9

 

 

Telefon  61 62 84 918       

Fax   61 62 84 944

e-mail: ksiegi.wieczyste@srodawlkp.sr.gov.pl
  

Właściwość rzeczowa Wydziału:
Prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Właściwość miejscowa Wydziału:
zakres terytorialny - gminy: Dominowo,Kleszczewo, Kórnik, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl

 

 

 

 

 

 

Biuro Podawcze

Sala Przeglądowa

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 

pokój nr 9

poniedziałek : 10:00 - 18:00

wtorek - piątek  : 8:00 - 14:00

 

Telefon  61 62 84 920

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 października 2010r. w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. w związku z wdrożeniem systemu Nowej Księgi Wieczystej rozpoczął się proces migracji ksiąg wieczystych, polegający na zastąpieniu tradycyjnych- papierowych ksiąg, księgami elektronicznymi, gromadzonymi w centralnym systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

W związku z powyższym nastąpiły pewne zmiany w organizacji pracy, zasady obsługi interesantów, terminy uzyskiwania dokumentów oraz wysokość niektórych opłat.

 

Informacje podstawowe:

 

Wszelkie wnioski i inne dokumenty przyjmowane są teraz w biurze podawczym Wydziału V Ksiąg Wieczystych, które mieści się w pokoju nr 9, na parterze budynku, a nie jak do tej pory w ogólnym biurze podawczym.
W pomieszczeniu tym, oprócz biura podawczego, funkcjonują również trzy stanowiska komputerowe umożliwiające interesantom wgląd do treści ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym.

Do zakresu czynności biura podawczego w szczególności należy:

    przyjmowanie wniosków o wpis,
    przyjmowanie wniosków o odpis,
    udostępnianie formularzy,
    wydawanie odpisów,
    udostępnianie wglądu do treści ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym
    udzielanie podstawowych informacji z zakresu postępowania wieczsytoksięgowego

 

UWAGA:

Nieprzemigrowane księgi wieczyste, czyli takie, które znajdują się nadal w wersji papierowej udostępniane są do wglądu po uprzednim złożeniu zamówienia telefonicznego lub osobistego i ustaleniu terminu udostępnienia.

 

Sekretariat Wydziału IV Ksiąg Wieczystych mieści się w pokoju nr 11 na parterze budynku sądu.
Po wdrożenie systemu Nowej Księgi Wieczystej, zmienił się zakres czynności sekretariatu.
Czynności z zakresu objaśnień dotyczących wniosków i opłat, wydawania odpisów i udostępniania formularzy zostały przekazane do kompetencji biura podawczego Wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Budowa Numeru Nowej Księgi Wieczystej
 
 
Numer nowej księgi wieczystej składa się z czteroznakowego kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, znaku ukośnika, 8. cyfr numeru księgi wieczystej, ukośnika i cyfry kontrolnej przyporządkowywanej automatycznie przez system.
Przykładowy numer Nowej Księgi Wieczystej:

 
PO1D/ 00045678/ 9.
 
Gdzie:
„PO1D” to kod Wydziału V Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp.
„45678” to przykładowy numer papierowej księgi wieczystej uzupełniony trzema zerami tak by razem tworzył ciąg ośmiu cyfr.
„9” to cyfra kontrolna przyporządkowywana automatycznie przez system
 
 

 
 
Wysokość opłaty
 
Rodzaj wpisu, za który należy wnieść opłatę.
60 zł
 
 
- sprostowanie oznaczenia nieruchomości (zmieniła się powierzchnia działki, numeracja działek, nazwa ulicy itp.)
- odłączenie działki i założenie dla działki nowej księgi wieczystej (gdy właścicielem działki nadal pozostaje ta sama osoba)
- odłączenie działki i przyłączenie jej do już istniejącej księgi wieczystej (gdy właścicielem w obu księgach jest ta sama osoba)
- połączenie nieruchomości w 1 księgę wieczystą, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
- sprostowanie nazwiska (lub nazwy) właściciela
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie decyzji
- wpis prawa własności na podstawie wyroku rozwodowego w udziałach, bez podziału majątku wspólnego
- wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
- wpis ostrzeżenia o zakazie zbywania
 
100 zł
 
- wykreślenie jednego wpisu hipoteki (również hipoteki łącznej)
- wpis prawa własności w udziale ½ lub mniejszej części nieruchomości
150 zł
 
- wpis prawa własności, prawa wieczystego użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu działu spadku i zniesienia współwłasności
- wpis prawa własności, prawa wieczystego użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego, po ustaniu wspólności między małżonkami, czyli na podstawie postanowienia Sądu o podziale majątku w sprawie o podział majątku wspólnego, w wyroku rozwodowym oraz umowy o podział majątku wspólnego
- wpis prawa własności nieruchomości rolnej do 5 ha
- wpis prawa pierwokupu
- wpis prawa dożywocia
- wpis roszczenia np. o przeniesienie własności nieruchomości, o ustanowienie odrębnej własności lokalu, o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne
- zmiana treści hipoteki (np. podwyższenie kwoty hipoteki)
- zmiana treści służebności
- zmiana treści prawa użytkowania
- zmiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
200 zł
 
- wpis prawa własności na podstawie aktu własności ziemi, umowy sprzedaży lub zamiany (po wyłączeniu przypadków opisanych przy innych wysokościach opłaty), umowy darowizny,  umowy przekazania gospodarstwa rolnego, postanowienia o przysądzeniu własności, postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia
- wpis wieczystego użytkowania na podstawie umowy lub decyzji o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
- wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- wpis użytkowania
- wpis służebności
- wpis jednej hipoteki (również łącznej)
 

 

 

 

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobieranej od wniosku o wpis.

np. Jeżeli od wniosku za wpis dożywocia pobiera się opłatę 150 zł, to za jego wykreślenie pobiera się połowę tej kwoty, czyli 75 zł.

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych